خودنمايي بیندالی پيدا كردن بیپازاری - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
فتما تیزی از بیپازاری: یک نمونه و غيراستاندارد الهام بخش برای زنان - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
استراحت ردیابی صدمه و شتم تو روستای طنز - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاوش تو روستای کزالان : یک روستای ترکیه داخل بیپازاری - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کایسری: یک آبادي در ترکیه سرشار از افتخار - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
احمد کاپرسیمیت پيدا كردن بیپازاری - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
هاسی بکتاس رسيدگي و پیدا کردن تو کاپادوکیا - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
زنان ظریف اناث بیپازاری: بوریو - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مقيم اهلان دوستانه بیپازاری - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دریاچه حمزالر داخل بیپازاری - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ديده انداز پرده تصوير دره اینوزو - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مغازه آتاتورک درون ترابزون - جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عکس های دریای سیاه تو ترکیه - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
عکس های سیاه پاكي سفید تربوزون، ترکیه - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
زنبورداری تو ترکیه: چطور شیرین قدس طلایی عسل - جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷